Software as a service : Kritiska faktorer vid upphandlingen, och implementeringen, av SaaS-baserade tjänster hos kommuner inom Västra Götaland

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

Sammanfattning: Software as a Service är en växande leveransmodell och används numera utav verksamheter världen över. Nya leveransmodeller av tjänster kräver dock nya perspektiv på hur de påverkar verksamheten. Studien baseras på en kvalitativ, intervjubaserad, undersökning mot kommuner inom Västra Götaland. Frågan som ställs, och studeras, är följande: Vilka faktorer påverkar beslut vid upphandling och implementering av ”Software as a Service”-baserade tjänster hos kommuner inom Västra Götaland?” Studien baserades på en kvalitativ metod där intervjuer användes som den främsta resursen för insamlingen av data. En litteraturstudie kompletterade intervjuerna genom att skildra tidigare forskning och det generella området. Resultatet av studien pekar på fem olika faktorer som påverkar beslut vid upphandlingen, och implementeringen, av ”Software as a Service”-baserade tjänster hos kommuner inom Västra Götaland. Dessa fem faktorer är Lagen om Offentlig Upphandling, Informationssäkerhet, Implementering, Leverantör samt Kravställning. Resultatet riktar sig till att användas som en grund för ett framtida formulerande av ett Statement of Work, som skall kunna beskriva hur dessa faktorer skall tacklas.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)