CSR-prestations påverkan på tillgång till kapital : En kvantitativ studie på 272 noterade företag inom EU

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Gävle/Företagsekonomi; Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

Sammanfattning: Sammanfattning Titel: CSR-prestations påverkan på tillgång till kapital Nivå: Examensarbete på Grundnivå (kandidatexamen) i ämnet företagsekonomi Författare: Erika Sörell och Johanna Svarfvar Handledare: Jan Svanberg Datum: 2020 – juni  Syfte: Företags sociala ansvarstagande (CSR) blir en allt viktigare fråga i samhället och olika intressenter ställer högre krav på företagen. Det finns olika åsikter om CSR-aktiviteter är en onödig kostnad för företag. Att ha tillgång till kapital är dock av stort värde för alla sorters företag och påverkas av huruvida företag upplever kapitalbegränsningar eller inte, vilket kan mätas på olika sätt. Syftet med den här studien är att undersöka om CSR-prestationer kan påverka företags tillgång till kapital, med avseende på kapitalbegränsningar inom EU. Metod: Studien utgår från en positivistisk forskningsfilosofi med en hypotetisk-deduktiv ansats. Studien har en kvantitativ design med sekundärdata inhämtad från databasen Thomson Reuters Eikon. Urvalet består av 272 publika bolag inom EU med data för åren 2010–2019. Data har analyserats genom multipla regressionsanalyser i statistikprogrammet SPSS. Resultat och Slutsats: Resultatet påvisar inga tydliga samband mellan CSR-prestationer och de tre undersökta måtten på kapitalbegränsningar: KZ-index, WW-index och SA-index. Gemensamt för dessa är dock att sambanden är svaga. Det finns därmed inga bevis för att bra CSR-prestation skulle ha en positiv påverkan på företags tillgång till kapital, utan kapitalbegränsningar verkar yttra sig olika i olika företag och är därför svårt att mäta.  Examensarbetets bidrag: Studien bidrar till att utöka forskningen kring CSR-prestation och tillgång till kapital, och signalerar att kapitalbegränsningar är ett komplext mått och att det finns brister i hur kapitalbegränsningar mäts. Studien ger också ett praktiskt bidrag i form av stöd för företag i att engagera sig i CSR eftersom det kan ge positiva effekter för företaget.  Förslag till framtida forskning: Ett förslag till framtida forskning är att utöka studien till att omfatta andra delar av världen men också att undersöka andra mått på CSR-prestation, eller att dela upp ESG-måttet och studera de olika dimensionerna var för sig.  Nyckelord: CSR, ESG, tillgång till kapital, kapitalbegränsningar, KZ-index, WW-index, SA-index 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)