Sökning: "Circle time"

Visar resultat 1 - 5 av 173 uppsatser innehållade orden Circle time.

 1. 1. "Det är fröken som bestämmer" : En kvalitativ studie om barns uppfattning av samlingen i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV)

  Författare :Julia Wijkman; [2020]
  Nyckelord :Circle time; kindergarden; Samling; förskola; barns perspektiv; delaktighet; inflytande.;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att bidra med kunskap om barns uppfattning av samlingen där barns perspektiv är centralt. De två forskningsfrågor som besvaras i studien är; Hur uppfattar de deltagande barnen samlingens funktion? och Vilka uppfattningar har de deltagande barnen av samling som form? Den insamlade datan analyseras genom det sociokulturella perspektivet med tillhörande teoretiska begrepp. LÄS MER

 2. 2. Real-time Depth of Field with Realistic Bokeh : with a Focus on Computer Games

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Informationskodning

  Författare :Anton Christoffersson; [2020]
  Nyckelord :Depth of Field; Bokeh; Real-time Rendering; Computer Graphics; Computer Games; Master Thesis; Computer Science; Circularly Symmetric Convolution; Circle of Confusion; Lens Blur;

  Sammanfattning : Depth of field is a naturally occurring effect in lenses describing the distance between theclosest and furthest object that appears in focus. The effect is commonly used in film andphotography to direct a viewers focus, give a scene more complexity, or to improve aes-thetics. LÄS MER

 3. 3. Att läsa är som att fara till månen : Hur skolbibliotekarier och lärare samverkar för att möta elever med lässvårigheter

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Anders Elofsson; [2019]
  Nyckelord :läsfrämjande; skolbibliotek;

  Sammanfattning : The purpose with this essay is to enlighten the comprehension of the school librarian’s perspective of his/ her function, mainly when it deals with assisting work with pupils who have reading disabilities and in which ways the school librarian should encourage the pupils. The thesis is based on two research questions. LÄS MER

 4. 4. Machine Learning for Software Bug Categorization

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Arman Vatandoust Arman Vatandoust; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The pursuit of flawless software is often an exhausting task for software developers. Code defects can range from soft issues to hard issues that lead to unforgiving consequences. LÄS MER

 5. 5. "Jag tycker inte att det skulle funka om man inte hade samling" : En intervjustudie om förskollärares syften med samlingsstunder i förskolan

  M1-uppsats, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation; Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Agnes Lindqvist; Camilla Helte; [2019]
  Nyckelord :förskola; förskollärare; samling; syften; sociokulturellt perspektiv; Säljö;

  Sammanfattning : Studiens mål är att belysa hur förskollärare beskriver sina syften med samlingsstunder i förskolan. För att skapa en helhetssyn på förskollärares syften, undersöker vi hur de definierar fenomenet samling, deras intentioner med samlingar samt vilken roll samlingen har i deras verksamhet. LÄS MER