Sexuellt våld och dess inverkan på kvinnors upplevelse av graviditet och förlossning

Detta är en Magister-uppsats från Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

Sammanfattning: Bakgrund: Sexuellt våld är en inte ovanligt förekommande erfarenhet bland kvinnor i såväl Sverige som världen över. Eftersom sexuellt våld orsakar negativa hälsoeffekter samt har en negativ inverkan på förlossningsutfallet är det viktigt att som barnmorska ha kunskap på området. Syfte: Att belysa sexuellt våldsutsatta kvinnors upplevelse av graviditet och förlossning. Metod: Systematisk litteraturöversikt med metasyntes av åtta kvalitativa studier. Resultat: Fyra teman framkom, “Ett tabu i samhället som gör det svårt att prata om”, “Mötet med okunnig och respektlös vårdpersonal”, “Övergreppens inverkan på självbilden” samt “En berg- och dalbana att bli förälder”. Slutsats: En positiv och stärkande relation till barnmorskan utgör en avgörande faktor för att de sexuellt våldsutsatta kvinnorna ska uppleva graviditet och förlossning som positiva erfarenheter.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)