SJUKSKÖTERSKANS KOMPETENSER VID KATASTROFER En litteraturstudie om sjuksköterskors och sjuksköterskestudenters erfarenheter av att ge vård till patienter som drabbats av katastrofer.

Detta är en Kandidat-uppsats från

Sammanfattning: Bakgrund: En katastrof är en allvarlig störning av samhället som leder till mänsklig, materiell, miljömässig eller ekonomisk påverkan. Vid katastrofer behöver sjuksköterskor använda sin kompetens för att kunna ge vård till de som är i störst behov av det och främja hälsan för både samhället och drabbade människor. Forskning visar att sjuksköterskor utanför Europa inte upplever att de har tillräckligt med kompetens för att ge en god omvårdnad vid en allvarlig händelse eller katastrof. De faktorer som påverkar vilken beredskap sjuksköterskor har beror på vilken utbildning de har, vilka erfarenheter de har och vilka psykiska påfrestningar de måste hantera. Syfte: Syftet är att belysa sjuksköterskors och sjuksköterskestudenters erfarenheter av att vårda patienter som drabbats av katastrofer. Metod: En litteraturöversikt där tio originalartiklar samlades in på databaserna PubMed och Scopus. Dessa granskades utifrån etik och kvalitet med hjälp av modifierade granskningsmallar från Friberg (2022b). Artiklarna analyserades genom en kvalitativ analys. Huvudfynd: Resultatet i examensarbetet mynnade ut i fem teman. Dessa teman beskriver vikten av kompetens, beredskapens betydelse inför en katastrof, effekten av utbildning, vikten av en effektiv kommunikation och ett effektivt samarbete samt de psykiska utmaningar som sjuksköterskan kan ställas inför. Slutsatser: Sjuksköterskors erfarenheter av att vårda katastrofdrabbade patienter på europeiska sjukhus varierar utifrån vilken kompetens, beredskap och utbildning som sjuksköterskor har samt vilket samarbete de har mellan den egna eller andra professioner och vilka psykiska utmaningar de behöver handskas med. Sjuksköterskor med en högre beredskap och kompetens känner sig mer förberedda på att vårda vid en katastrof jämfört med sjuksköterskor som har en lägre beredskap och kompetens.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)