Frivillig hållbarhetsredovisning bland små- och medelstora företag : En kvalitativ fallstudie utifrån legitimitet och institutionell teori

Detta är en Magister-uppsats från Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

Sammanfattning: Bakgrund: Hållbart företagande är ett stort samtalsämne i dagens samhälle. Företag förväntas ta ett socialt, ekonomiskt och miljömässigt medansvar. Stora företag tvingas hållbarhetsredovisa enligt svensk lag. Mindre företag inkluderas inte av denna lag, men trots det väljer flertalet SME företag att frivilligt upprätta en hållbarhetsredovisning. Innan lagkravet verkställdes fanns tidigare forskning kring varför större företag valde att frivilligt hållbarhetsredovisa, vidare definierar inte tidigare forskning SME företags motiv till frivillig hållbarhetsredovisning samt vilka intressenter företaget riktar sin information till.  Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka de motiv till att SME företag väljer att upprätta frivillig hållbarhetsredovisning. Genom att undersöka företagens motiv och drivkrafter för att genomföra denna typ av redovisning kan vi bättre förstå vilka faktorer som påverkar beslutsfattandet kring frivillig hållbarhetsredovisning. Metod: Vi har använt oss av en kvalitativ metod samt en fallstudie och genomfört tio intervjuer med representanter från mindre företag inom tre olika branscher. Vårt urval grundades på mindre svenska företag som valt att upprätta en hållbarhetsredovisning trots att de inte är skyldiga till detta enligt lag. För att analysera materialet har vi kodat vårt material och sedan sammanställt dem i en tabell. Slutsats: Det finns flera motiv till att SME företag frivilligt hållbarhetsredovisar, studien bevisar att det framförallt handlar om hållbarhetsarbete som en norm och vara transparenta för sina intressenter, även påtryckningar från lagkrav och konkurrensfördelar är motiv till frivillig hållbarhetsredovisning.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)