Ambulanspersonal - Förekomst och hantering av posttraumatiskt stressyndrom

Detta är en Kandidat-uppsats från

Sammanfattning: BakgrundAmbulanspersonal vistas regelbundet i en arbetsmiljö som kan innebära upprepade trauman,komplexa situationer där viktiga beslut tas under tidspress. Det kan orsaka allvarligastressreaktioner såsom utvecklandet av posttraumatiskt stressyndrom, PTSD.SyfteSyftet med den här studien är att undersöka posttraumatiskt stressyndrom hosambulanspersonal avseende prevalens, riskfaktorer och copingstrategier.MetodMetoden som användes var litteraturöversikt. Tio artiklar inkluderades förkvalitetsgranskning och tematisk innehållsanalys. Åtta stycken studier med kvantitativ metodoch två stycken studier med kvalitativ metod.ResultatResultatet delades in i tre huvudteman. Prevalens, där lägsta siffran för PTSD blandambulanspersonal identifierades till 4%, och största 22%. De huvudsakliga riskfaktorerna föratt utveckla PTSD hos ambulanspersonal var hög ålder, lång tid inom yrket och hög psykiskbelastning. För ambulanspersonal är copingstrategier i form av psykosocialt stöd enfriskfaktor, medan ogynnsamma strategier att hantera stress utgörs av att trycka bort känslorsamt bruk av alkohol och droger.SlutsatsPrevalensen av posttraumatiskt stressyndrom hos ambulanspersonal var 4% till 22%. Högålder, lång tid i yrket och hög psykisk belastning visade sig vara de huvudsakligariskfaktorerna för att utveckla PTSD bland ambulanspersonal. En arbetsmiljö som främjarpsykosocialt stöd och givande copingstrategier förebygger PTSD. Ogynnsamma strategiersåsom alkohol och droger ökar istället risken att utveckla PTSD. Eftersom det här påverkarambulanspersonalens funktionsförmåga och livskvalité negativt är det viktigt att utbildapersonalen kring adekvata copingstrategier.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)