Patienters upplevelser av kataraktkirurgi och informationen preoperativt och postoperativt: En litteraturstudie

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

Sammanfattning: SAMMANFATTNING Bakgrund: Det vanligaste kirurgiska ingreppet i Sverige är gråstarrsoperation. Information kan ges muntligt, skriftligt eller med hjälp av kroppsspråket före och efter operationen. Patienter upplever/uppfattar en eller flera visuella sensationer under gråstarrsoperation.   Syfte: Studiens syfte är att få kunskap om hur patienter upplever/uppfattar kataraktoperation och informationen som ges preoperativt och postoperativt.   Metod: En litteraturstudie med deskriptiv design. Studien grundades av nio vetenskapliga kvantitativa originalartiklar och en vetenskaplig kvalitativ originalartikel. Databas PubMed användes för sökning av artiklar.   Resultat: Flera av studierna beskriver att det är viktigt med skriftlig information. Den information som patienterna ville ha som studierna omfattade är risker med operation och information om synen. De positiva aspekter som studierna inkluderade är minskad ångest och oro, minskad rädsla, ökad tillfredsställelse och ökad patientförståelse. Resultaten bestod av vilka visuella upplevelser som patienter upplever/uppfattar under gråstarrsoperationer. De olika typer av visuella upplevelser som studierna bestod av är ljusperception, olika färger, olika rörelser och olika former. Flera av studierna beskriver att patienter upplever mer visuella upplevelser vid lokal anestesi än under regional anestesi. En positiv aspekt som framkom i flera studier är att de flesta patienter upplever att visuella upplevelser under gråstarrsoperation är positiva/trevliga.   Slutsats: Patienter som opereras för gråstarr bör få information både muntligt och skriftligt om de visuella sensationer som kan förekomma under operationen och om komplikationer som kan uppstå under och efter operationen. För patienter kan information innebära trygghet och omvårdnadsskador kan förebyggas.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)