Elever i läs- och skrivsvårigheter Grundskollärares resonemang kring skolans kompensatoriska uppdrag – en vinjettstudie

Detta är en Magister-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

Sammanfattning: Läsning och skrivning är centrala färdigheter som elever behöver genom hela sin skolgång, i sitt framtida yrkesliv och för sin egen personliga utveckling. Svårigheter med läsning och skrivning kan få negativa följder som påverkar elevers möjligheter genom livet. Eftersom skolan har ett kompensatoriskt uppdrag (Skollag 2010:800 4 § kap.1)som handlar om att uppväga skillnader i förutsättningar finns ett stort ansvar för den utsatta elevgruppen —elever i läs-och skrivsvårigheter. Denna kvalitativa studie med fenomenografisk ansats undersöker grundskollärares erfarenheter och hur de resonerar kring arbetet med att uppväga skillnader i förutsättningar för elever i läs-och skrivsvårigheter. Studien riktar fokus mot elevers läsande och skrivande i olika skolämnen inom den ordinarie undervisningen. Detta görs med hjälp av följande forskningsfrågor: Hur beskriver grundskollärare sitt arbete med att uppväga skillnader i förutsättningar för elever i läs-och skrivsvårigheter inom ramen för den ordinarie undervisningen? Vilka möjligheter och hinder beskriver grundskollärarna att de möter i sitt kompensatoriska uppdrag för elever i läs-och skrivsvårigheter? Det teoretiska ramverket för denna studie utgörs av Bronfenbrenners (1979) ekologiska systemteori med de olika systemnivåerna mikrosystem, mesosystem, exosystem och makrosystem som beskriver hur individer samspelar med sin omgivning och miljö. Studien utgår även från ett specialpedagogiskt perspektiv. Empirin är insamlad med hjälp av en vinjett och fem öppna enkätfrågor som besvarats av 46 grundskollärare i åk 1–9.Resultatet har analyserats utifrån Specialpedagogiska skolmyndighetens tillgänglighetsmodells fyra områden: förutsättningar för lärande, social miljö, pedagogisk miljö och fysisk miljö och visar på den komplexitet som finns i relationen mellanolika ekologiska system och hur grundskollärare och elever påverkas av dessa. Resultatet visar att grundskollärare för att lyckas med det kompensatoriska uppdraget känner ett behov av stöttning från skolledning och ett fungerande samarbete med kollegor och speciallärare/specialpedagoger. De anser också att viktiga faktorer är ett positivt skolklimat och att det finns en samsyn kring elever i svårigheter. Genom att skapa ett samarbete kring alla elever på en skola och arbeta för att skapa förutsättningarför en tillgänglig lärmiljö, både på individ-, grupp-och organisationsnivå, ges alla elever möjlighet att delta i undervisningen och utvecklas så långt som möjligt.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)