Sökning: "Maria Pontusson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Maria Pontusson.

  1. 1. Elever i läs- och skrivsvårigheter Grundskollärares resonemang kring skolans kompensatoriska uppdrag – en vinjettstudie

    Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

    Författare :Therese Lennhager; Sofie Madenfalk; Maria Pontusson; [2020-02-26]
    Nyckelord :språkstörning; specialpedagogiska perspektiv; variationsteorin; fenomenografi; lärmiljoer;

    Sammanfattning : Läsning och skrivning är centrala färdigheter som elever behöver genom hela sin skolgång, i sitt framtida yrkesliv och för sin egen personliga utveckling. Svårigheter med läsning och skrivning kan få negativa följder som påverkar elevers möjligheter genom livet. Eftersom skolan har ett kompensatoriskt uppdrag (Skollag 2010:800 4 § kap. LÄS MER