Komplex och väsentlig kunskap – sjuksköterskans perspektiv på cancersmärta

Detta är en Kandidat-uppsats från

Sammanfattning: Bakgrund: Smärtbedömning och att hantera smärta kan ses som komplext och hör till en utavsjuksköterskans huvuduppgifter. Smärta hos cancerpatienter är oerhört vanligt och det ärviktigt som sjuksköterska att kunna bemöta och behandla dessa patienter på ett optimalt sätt.Syfte: Syftet med studien var att identifiera sjuksköterskors uppfattningar om smärtbedömninghos vuxna personer med cancersmärta. Metod: En litteraturöversikt genomfördes och följandedatabaser användes: Cinahl, PubMed, Scopus och AMED. Resultat: Resultatet utformades tillsju olika teman, utifrån tolv artiklar. De teman som framkom var: olikheter i definition avsmärta, behandlingsalternativ och verktyg, hinder, krav, formulerade skriftliga mål,självförtroendets spegling i arbetsrollen och betydelsen av en vårdande vårdrelation.Sjuksköterskorna uppfattade ordet smärta på olika vis och svårigheter sågs i att användasmärtskattningsinstrument, att implementera icke-farmakologiska åtgärder och att välja enoptimal smärtbehandling. Vissa sjuksköterskor uttryckte också att de upplevde krav på sigsjälva och de kunde se att självförtroendet kunde spela roll i hanteringen av smärta.Patienternas delaktighet och självhantering av smärta togs upp som en fördel, samt att envårdande relation hade stor betydelse. Diskussion: Litteratur visar att nya verktyg för attbedöma smärta, att stärka den vårdande relationen och att använda sig av mer ickefarmakologiskaåtgärder ses som betydande faktorer. Mer utbildning inom området ansågsockså spela roll för att sjuksköterskorna skulle få en utökad förståelse. Patienternasdelaktighet kan också bidra till att sjuksköterskornas krav minskar. Detta kan skapa ettgemensamt ansvar och ett gott samarbete mellan parterna, vilket underlättar smärthanteringen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)