Test av immunhistokemiska markören CK 20 vid differentialdiagnostik av trichoepiteliom och basalcellscancer

Detta är en Kandidat-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för naturvetenskap, NV

Sammanfattning: Trichoepiteliom och basalcellscancer är två olika typer av hudtumörer. Trichoepiteliom är en benign hudtumör och basalcellscancer är en malign hudtumör. De båda tumörerna kan vara svåra att differentiera vid diagnostisering. I trichoepiteliom finns det cytokeratin (CK) 20-positiva merkelceller vilket det inte gör i basalcellscancer. Syftet med studien var att undersöka om immunhistokemisk färgning av CK 20 kan vara till hjälp i rutindiagnostik för att skilja basalcellscancer från trichoepiteliom.  I denna studie användes immunhistokemi (EnVision, Dako, Danmark), med monoklonala antikroppar (FLEX monoclonal antihuman Cytokeratin 20 klon Ks 20.8 ready-to-use kod IR 777 Dako, Danmark), som är riktade mot CK 20. Resultatet visade att 11 av 13 fall med trichoepiteliom innehöll CK 20-positiva merkelceller. Samtliga 12 fall med basalcellscancer saknade CK 20-negativa merkelceller. Av resultatet blev slutsatsen att om det finns CK 20-positiva merkelceller kan detta stödja att det är ett trichoepiteliom om morfologin talar för detta.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)