Transnationell högerextremism

Detta är en L2-uppsats från Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

Sammanfattning: En fallstudie av samarbetet mellan Gyllene Gryning och British National Party under sammankomsten Alliance for Peace and Freedom, ett regionalt samarbete mellan högernationalistiska partier inom EU. Studien anser att samarbetet är paradoxalt utifrån två aspekter. Dels då de vill stänga gränserna och avveckla EU samarbete på ett överstatligt plan, samtidigt som de verkar inom ramen för EU. Dels då, trots att deras argument bottnar i känslor om solidaritet till sin etnicitet och kultur, samarbetar med varandra och förbiser de etniska skillnaderna. Syftet med denna studie är därför att förstå varför ett samarbete infrias trots det paradoxala förhållandet. Problemformuleringen operationaliseras genom en teoriprövande studie. Följaktligen, applicerar vi teorierna; etnosymbolik och rational choice för att utvärdera vilken som förklarar fenomenet lämpligast. Studien påvisar att rational choice i högre utsträckning förklarar det undersökta fenomenet i jämförelse med etnosymbolik.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)