Den osynliga boendestödjaren : En kvalitativ studie om boendestödjares upplevelser av socialt stöd, samt främjande och hindrande aspekter inom yrket

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan Väst/Avd för socialpedagogik och sociologi; Högskolan Väst/Avd för socialpedagogik och sociologi

Författare: Carina Sjögren; Lina Glaning; [2016]

Nyckelord: Boendestöd; bemötande; nätverk;

Sammanfattning: Tidigare forskning gällande boendestödjare är ett underforskat område varpå det resulterat i en ökad lust hos oss att undersöka fältet. Detta är en kvalitativ studie om boendestödjares upplevelser av socialt stöd, samt hindrande- och främjande aspekter gällande socialt stöd. Våra teoretiska begrepp är; socialt stöd och nätverk, bemötande samt empowerment och vi har använt oss av en abduktiv ansats. Vårt resultat påvisar ett tydligt samband mellan vikten av det bemötande boendestödjare ställs inför gällande både brukare och andra professioner i relation till den tidigare utbildning man har, eller inte har. Samtliga teman ovan verkar både hindrande och främjande, vilket skapar en komplexitet i boendestödjarnas roll, denna skall vi försöka guida er genom i denna studie.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)