Böndernas nya värld : en uppföljande studie av tre gårdar i jordbrukets omvandling 1981–2019

Detta är en Master-uppsats från SLU/Dept. of Urban and Rural Development

Sammanfattning: Åren 1981–2 genomfördes en samtidsdokumentation av jordbruket på tre gårdar i Uppland. I den här uppsatsen återkommer jag till dessa tre med en vilja att förstå hur jordbrukets strukturrationalisering i den nyliberala eran påverkar livet på den individuella gården. De tre gårdarna, som brukade vara representativa för det uppländska jordbruket, blir idag exempel på tre olika förändringsförlopp: det lilla nedlagda deltidsjordbruket i skogsbygd; arrendegården som inte gick i arv; och storgården som bytte ägare och expanderade. Jag jämför mitt eget material från halvstrukturerade intervjuer med fältanteckningar från samtidsdokumentationen i en framställning inspirerad av etnologin och fenomenologin, men med en teoretisk utgångspunkt i strukturalismen. Genom att växla mellan livsformsanalys och processer i den globala nyliberala ekonomin visar jag hur den för jordbrukaren speciella levnadsform som fanns på 80-talet idag inte längre är lika egenartad. Samtidigt finns spåren av densamma kvar. Vad arbetet, gården och fritiden är förändras beroende på om inkomsten kommer inom- eller utomgårds ifrån. Med fokus på förändringar diskuteras även dess art som resultatet av ett komplext växelspel mellan individuella och strukturella faktorer. Vidare visar jag på den principiella skillnaden som ligger i att gårdarna idag helt förlorat förmågan att reproducera sig själva, vilket betyder att de är nu helt beroende av marknadsekonomin.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)