Att främja samtal om döden: En litteraturstudie ur omvårdnadspersonalens perspektiv

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Malmö universitet/Hälsa och samhälle

Sammanfattning: Bakgrund: Forskning visar att döende personer har ett stort behov av att kunna samtala om döden för emotionellt stöd samt för att kunna bearbeta sina känslor och få en bra sista tid i livet. Dock saknar omvårdnadspersonal utanför palliativa avdelningar i stor utsträckning kunskap och kompetens för detta, vilket får till följd att samtal om döden mellan personal och patient ofta uteblir. Syfte: Denna studie gjordes med syftet att belysa metoder och möjliggörande faktorer för omvårdnadspersonal att tillgodose behovet av samtal om döden Metod: Studien utfördes som en litteraturstudie med kvalitativ ansats utifrån omvårdnadspersonalens perspektiv. Studien utfördes på 10 artiklar som analyserats enligt Polit & Becks (2013) modell för kvalitativ dataanalys. Resultatet visar hur aktivt lyssnande, att vara närvarande, icke-verbal kommunikation och att möjliggöra för samtal är viktiga metoder för kommunikation med och validering av döende patienter. Och på hur attityd till döden, personliga erfarenheter och autentiskt förhållningssätt till döden är inre faktorer som möjliggör för kommunikation med döende. Studien visar hur personal som arbetar med döende behöver emotionell support för att kunna upprätthålla en emotionell balans och vara fortsatt engagerad i vården av döende, samt hur supportgrupper främjar sådan support. Vidare visar studien hur olika utbildningsmetoder kan användas för att stärka omvårdnadspersonalens kompetens inom området. Konklusion: Resultatet visar att betydelsen och utförandet av aktivt lyssnande, att vara närvarande, tyst kommunikation och att möjliggöra för samtal borde läras ut till omvårdnadspersonal som kan komma att arbeta med döende. Likväl bör självreflektion hos omvårdnadspersonal uppmuntras för att utveckla den inre kunskap som möjliggör för kommunikation med döende.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)