Att bygga broar mellan skolans professioner : En studie om ett förändringsarbete med fokus på elevers förmågor

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Umeå universitet/Pedagogiska institutionen; Umeå universitet/Pedagogiska institutionen

Sammanfattning: Syftet med denna studie har varit att undersöka ett förändringsarbete med specialpedagogisk karaktär. I studien har psykolog, specialpedagog, speciallärare, lärare och rektor inom olika skolverksamheter deltagit. För att svara upp mot det ställda syftet formulerades fyra frågeställningar där fyra teman lyftes fram. För att få svar på dessa frågor gjordes en kvalitativ intervjustudie med semistrukturerade intervjuguider. Tre av intervjuerna genomfördes vid fysiska träffar och de övriga intervjuerna besvarades skriftligt. I studiens bakgrund har specialpedagogikens utveckling och synen på elever i behov av stöd beskrivits och i forskningsavsnittet har det aktuella förändringsarbetet beskrivits samt delar av den forskning som berör förändringsarbete. I den teoretiska bakgrunden har det sociokulturella perspektivet beskrivits då interaktionens betydelse för lärande ansetts som viktig i studien. Förändringsarbetet PASS bygger på tidigare forskning om kognitiva förmågor, metakognition samt exekutiva funktioner betydelse för lärande med koppling till läroplansförmågor. Förändringsarbetet PASS, i den undersökta kommunen, är ännu i sin linda då förändringsarbetet ännu inte är implementerat. Resultatet i studien visar att bakgrunden inte är uttalad för alla informanterna, hur implementeringen ska gå till är inte förankrat likafullt visar resultatet att informanterna i studien hyser stort hopp till förändringsarbetet PASS och dess användningsområden. Ett önskemål om ett tvärprofessionellt samarbete framkommer i studien kring skolans förebyggande arbete samt kartläggnings- och utredningsmetoder. Interventioner som ökar möjligheterna till inkludering socialt, fysiskt och pedagogiskt för elever i behov av stöd efterfrågas.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)