Spelvolym i innebandyns smålagsspel : en kvantitativ studie i icke-linjär pedagogik

Detta är en Magister-uppsats från Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

Sammanfattning: Sammanfattning Väldigt lite är känt om hur olika träningsmetoder påverkar teknisk utveckling hos innebandyspelare. Syftet med studien var att undersöka hur olika typer av smålagsspel i innebandy påverkar spelvolymen samt antal avslut och avslut på mål. Frågeställningarna för arbetet var: skiljer sig spelvolymen i innebandyns smålagsspel mellan spel två mot två (2v2), 3v3, 4v4 och 5v5? Skiljer sig antalet avslut i innebandyns smålagsspel mellan spel 2v2, 3v3, 4v4 och 5v5? Skiljer sig antalet avslut på mål i innebandyns smålagsspel mellan spel 2v2, 3v3, 4v4 och 5v5? Metod Två testgrupper rekryterades till studien där grupperna bestod av två olika amatörlag. Det ena laget var ett damveteranlag där 15 spelare deltog, med en medelålder på 38 år, med 2-15 års erfarenhet av organiserad innebandy. Det andra laget var ett pojklag med 21 deltagande spelare, i åldrarna 12-13 år, med 5-6 års erfarenhet av innebandy. Datainsamlingen skedde sedan under respektive lags ordinarie träning där fyra olika spelformer filmades. Ena laget filmades tio gånger för vardera spelform och det andra laget filmades tio gånger för vardera spelform förutom en, där en spelsekvens försvann på grund av oförutsedda händelser. Varje spelsekvens var en minut lång. Därefter analyserades filmmaterialet varpå spelvolym, antal avslut samt avslut på mål registrerades för varje minut spelad i de olika spelformerna. Rådata sammanställdes och genomgick sedan en statistisk analys för att undersöka om spelen skiljde sig signifikant i någon del. Resultat Grupp A visade på signifikant skillnad i spelvolym mellan alla spelformer där den högsta volymen hittades i spel 2v2, därefter följde 3v3, 4v4 och sist 5v5. Alla smålagsspel för grupp A visade signifikant fler avslut och avslut på mål jämfört med spel 5v5 men ingen signifikant skillnad hittades smålagsspelen emellan. I grupp B hittades samma mönster för spelvolym som i grupp A, dock visades ingen signifikant skillnad mellan spelformerna 4v4 och 5v5. Antalet avslut var signifikant högre i alla smålagsspel jämfört med 5v5, dock hittades endast signifikans mellan 2v2 och 5v5 när det kom till avslut på mål. Slutsats Studien indikerar att en minskning i antalet spelare verkar vara ett effektivt sätt att öka frekvensen på de tekniska aktionerna under spel. För teknikträning i spel verkar därför smålagsspel vara att föredra framför fullstort spel 5v5. Mer forskning på området behövs för att öka förståelsen kring möjliga användningsområden för innebandyns smålagsspel.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)