Patienters upplevelse av att leva med MRSA : En litteraturöversikt

Detta är en Kandidat-uppsats från Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

Sammanfattning: Bakgrund: MRSA är ett stort globalt sjukvårdsproblem och en viktig hälsofråga. En förklaring till ökad spridning av MRSA beror på dålig handhygien samt bristande kunskap bland vårdpersonal. En åtgärd för att hindra smittspridning är att separera patienter med MRSA genom isolering i enkelrum. För att möta patientens behov av stöd och information är det angeläget att få kunskap om patientens upplevelse som bärare av MRSA. Syfte: Syftet var att beskriva patienters upplevelse av att leva med MRSA. Metod: En litteraturöversikt har genomförts med nio kvalitativa vetenskapliga artiklar och en kvantitativ/kvalitativ artikel. Artiklarna hittades i databaserna CINAHL Complete och PubMed, och har analyserats enligt Fribergs metod. Resultat: Resultatet beskriver fem huvudteman: Känslan av skam och stigma, Kontakten med anhöriga, Isolering, Kontakten med vårdpersonal och Otillräcklig kunskap om MRSA. Diskussion: Litteraturöversiktens huvudfynd diskuterades med stöd av Katie Erikssons teori om lidandet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)