”Det gäller att vara väldigt lyhörd”

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

Sammanfattning: I ”Läroplan för förskolan” (2018) framkommer det att barns välbefinnande och trygghet ska ligga till grund för den pedagogiska omsorgen som präglar förskolans verksamhet. Det framkommer däremot inte; varken i vår förskollärarutbildning eller i lagar samt styr- och policydokument, hur förskollärare och barnskötare ska förhålla sig till att möta barn i sorg som upplevt plötsliga traumatiska händelser som resulterar i dödsfall, exempelvis naturkatastrofer, sjukdomar och bilolyckor. Vi anser att detta är ett aktuellt ämne, då det under de senaste tre åren skett världsomfattande traumatiska händelser, såsom Coronapandemin och kriget i Ukraina, som påverkat barnens vardag. Därför har vi i vår studie valt att undersöka hur förskollärare och barnskötare, i förskolans verksamhet, uppfattar sina egna erfarenheter, förhållningssätt och verktyg i förhållande till att möta barn i sorg till följd av trauma typ 1. För att undersöka förskollärares och barnskötares uppfattningar har vi använt oss av fenomenografi som teoretisk utgångpunkt och intervju som kvalitativ datainsamlingsmetod. I studiens undersökning har vi intervjuat fem förskollärare och en barnskötare, fördelat på två mindre kommuner i Sverige. I studiens resultat framkommer det att förskollärarna och barnskötaren har olika erfarenheter av att möta barn i sorg till följd av trauma typ 1, då fyra av sex respondenter har erfarenheter inom området. I studiens resultat framkommer det även att förskollärarnas och barnskötarens förhållningssätt varierat och att tillgången till pedagogiskt material som syftar till att möta barn i sorg till följd av trauma typ 1 skiljer sig mellan de två kommunerna. Utifrån studiens resultat synliggörs förskollärarnas och barnskötarens varierade kompetenser, vilket påverkar barns förutsättningar att få den trygga omsorg som barnet har rätt till.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)