Förskolans reviderade läroplan : en kvantitativ studie om pedagogers attityder

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

Sammanfattning:

Bakgrund

Bakgrunden belyser den forskning som finns kring förskolans verksamhet och läroplanens historia, vad har lett fram till de styrdokument som förskolan ska gå efter. Studierna som behandlats tar alla upp olika delar av verksamheten men tar alla upp läroplanen och hur den påverkar.

Syfte

Syftet med denna undersökning var att ta reda på verksamma pedagogers attityder kring den reviderade läroplanen för förskolan.

Frågeställningar

Ser pedagogerna möjligheter eller problem med att arbeta med den reviderade läroplanen?

Har det någon betydelse när pedagogerna började sin verksamma bana?

Metod

Studien är kvantitativ och är i form av en enkätundersökning. Det delades ut 41 enkäter varav 35 kom in under insamlingen. Alla respondenter är verksamma inom förskolan som pedagoger där vi inte frågade efter utbildning.

Resultat

Vad som kunde utläsas av resultatet var att pedagogerna ser läroplanen som ett bra stöd i verksamheten men att den samtidigt bidrar till en ökad stress då många strävansmål ska arbetas mot. Då vi frågade efter årtionde som de startade sin verksamma bana trodde vi att detta skulle påverka resultatet men vi såg inga större skillnader mellan respondenterna.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)