Effektiv informationshantering vid fastighetsförvaltning och dess kostnadspåverkan

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

Författare: Daniel Paldeak; Oscar Halleröd; [2021-02-24]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Digitalisering är en fas som alla branscher har mött eller kommer att möta. I den konservativa samhällsbyggnadsbranschen så är digitalisering något som ständigt märks av mer och mer. Fastighetsbolag är sist att implementera effektivare hantering av information och på så sätt så står bolag inom denna bransch framför stora förändringar. Målet för fastighetsbolag är att förvalta sina fastigheter kostnadseffektivt och till högre standard för att deras kunder skall vara nöjda. Vilka förändringar behöver bolagen genomgå för att tillsammans med effektivare informationshantering minska kostnaderna för sina processer och samtidigt öka kundvärde i längden? Studien undersöker denna fråga i form av en kvalitativ intervjustudie med respondenter från fastighetsbolag, branschöverskridande bolag och entreprenadbolag. Detta resulterade i beskrivande svar gällande förändringar inom informationstillgänglighet, platsbesök, interaktion mellan aktörer, affärsutveckling och branschens framtid. Analysen av respondenternas svar i kombination med bakomliggande teori visar på ett behov av förändring inom fastighetsbranschen där processer rör sig från att vara reaktiva till mer proaktiva vid implementering av effektivare informationshantering. Det är svårt att se om förändringen kommer att minska de totala kostnaderna för bolagen, men däremot sker ett skifte från analoga till digitala kostnader vilket kan öka kundvärde. Studien resulterar i att nya positioner i förvaltningsprocessen uppmanas att startas för att kunna möta förändringarna och bättre kunna kapitalisera på förändringen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)