Sökning: "respekt självbestämmande integritet"

Visar resultat 1 - 5 av 25 uppsatser innehållade orden respekt självbestämmande integritet.

 1. 1. Patienters upplevelser av psykiatrisk tvångsvård - En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Alexander Birgersson; [2019]
  Nyckelord :Patienter; Upplevelser; Psykiatrisk vård; tvångsvård; Tvångsåtgärder;

  Sammanfattning : Bakgrund: Utgångspunkten i vården är att vårda patienten med respekt för patientens självbestämmande och integritet men inom psykiatrin måste man ibland bortse från detta för att vårda patienter med tvång. Den psykiatriska vården har gjort en lång resa av förändringar från de gamla sinnessjuklagarna till dagens moderna lagar men fortfarande ställs frågor om etik och moral på sin spets när det beslutas att vårda en person med tvång. LÄS MER

 2. 2. Bedside-rond : Patientens och sjukvårdspersonalens perspektiv

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Julia Mikaelsdotter; Jenny Keinonen; [2018]
  Nyckelord :Bedside; participation; patient-centered person-centered; round; teamwork.; Bedside; delaktighet; patientcentrerad personcentrerad; rond; teamarbete.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Ronden är en central punkt gällande planering och utvärdering av patientens vård. Sjukvårdspersonalen ansvarar för att personcentrera omvårdnaden där patienten sätts i fokus, och där vården byggs på respekt för patientens självbestämmande och integritet. LÄS MER

 3. 3. Patientens erfarenhet av livsstilsförändring vid hypertoni : – En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Caroline Henriksson; Ewa Lewenhagen; [2018]
  Nyckelord :Hypertension; Lifestyle change; Literature review; Patient experience; Person-centered care; Hypertoni; Litteraturöversikt; Livsstilsförändring; Patientens erfarenhet; Personcentrerad vård.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hypertoni är ett globalt hälsoproblem och livsstilsrelaterade orsaker ligger bakom utvecklingen av hypertoni. Livsstilsförändring kan innebära ändrade kostvanor och ökad fysisk aktivitet. Det behövs mer kunskap om patientens erfarenhet av livsstilsförändring vid hypertoni. LÄS MER

 4. 4. Sjuksköterskors beskrivningar av patientdelaktighet vid ätstörningsbehandling i psykiatrisk heldygnsvård : En intervjustudie

  Magister-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Anna-Karin Mächs; [2018]
  Nyckelord :Patient participation; Psychiatric care; Psychiatric inpatient care; Eating disorders; Patientdelaktighet; Psykiatrisk omvårdnad; Psykiatrisk heldygnsvård; Ätstörningar;

  Sammanfattning : Bakgrund: Enligt Hälso- och sjukvårdslagen ställs kravet att vården ska bygga på respekt   för patientens integritet och självbestämmande. Trots detta visar studier att kravet inte uppnås, då patienter inte känner sig delaktiga i vården i den utsträckning de önskar. LÄS MER

 5. 5. Patienters upplevelser av tvångsvård : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Gamze Izgi; [2018]
  Nyckelord :Involuntary treatment; Psychiatric care; Patient experience; Tvångsvård; Psykiatrisk vård; Patienters upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: All vård och behandling bör tillämpas med respekt för patientens autonomi och integritet. Patienter med en allvarlig psykisk störning tvångsvårdas efter stöd av lagen om psykiatrisk tvångsvård. Tvångsvård kan begränsa patienters delaktighet och självbestämmande då de inte längre kan vara lika självständiga. LÄS MER