När flerspråkigheten blir en resurs. En studie om användningen av translanguaging på gymnasieskolans språkintroduktionsprogram

Detta är en Magister-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

Sammanfattning: Föreliggande studie undersöker huruvida translanguaging förekommer på gymnasieskolans språkintroduktion, om den initieras av lärare eller elev samt hur eleverna ser på sina samlade språkliga resurser. Begreppet translanguaging är ett mångfacetterat begrepp som inbegriperflera språkliga praktiker och talar emot en enspråkig norm (Svensson, 2017:43f).Translanguaging som pedagogisk praktik handlar om att elever drar nytta av sina språkliga repertoarer i undervisningen, vilket gynnar både deras språkliga och kognitiva utveckling. I föreliggande studie har jag fokuserat på översättning, kodväxling, samarbete och diskussion mellan klasskamrater samt flerspråkigt material som olika former av translanguaging. Dessaformer av translanguaging har i sig olika funktioner, som att förklara och förtydliga,genomföra uppgifter, stötta lärandet samt utveckla kunskaper och språk. Studien visar atteleverna på gymnasieskolans språkintroduktion använder sig av de olika formerna avtranslanguaging olika mycket och att deras användning till största del fokuseras i översättningoch kodväxling. Det finns en skillnad mellan lärarna på språkintroduktionen och lärarna pågymnasieskolan i huruvida de utnyttjar och drar nytta av elevernas flerspråkighet iundervisningen. Lärarna på språkintroduktionen har internaliserat ett arbetssätt hos elevernadär eleverna självmant drar nytta av sin språkliga repertoar medan lärarna på gymnasieskolanvisar på en mindre erfarenhet av undervisning av flerspråkiga elever. Min slutsats är att lärareinom alla skolans ämnen behöver få ytterligare kunskap om undervisning av flerspråkigaelever då flerspråkigheten är en realitet i dagens skola. Eleverna behöver också bli medvetnaom hur deras språk kan bidra till meningsskapande i undervisningen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)