Vad är det vi gör, som gör att det vi gör blir bra? Fyra familjeterapeuter om sin expertis

Detta är en Magister-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

Sammanfattning: Samskapande tillvägagångssätt i psykoterapi ställer frågor om arten av psykotera--‐ peutisk kompetens. Enligt nyare forskning är den terapeutiska alliansen en av de allra viktigaste faktorerna för att förklara terapeutisk framgång. Den terapeutiska alliansen är en samskapad relation mellan terapeut och klient, där bägge parter samverkar för ett gemensamt mål. Så vad är terapeutens bidrag i att skapa denna terapeutiska allians? Fyra halvstrukturerade intervjuer genomfördes med fyra erfarna familjeterapeuter, angående deras expertis. I svaren framgår att den kunskap de framhåller som vik--‐ tigast då det gäller att finna ledning i mötet med klienten är djupt integrerad med både terapeuterna själva som personer och med deras övriga kunskap. Vidare framgår att kunskap av veta--‐att--‐ och veta--‐hur--‐karaktär inte så lätt låter sig berättas om i samma anda som kunskap av relationell art. Således lyftes dialogism och auten--‐ ticitet upp som viktig kunskap, jämte betydelsen av att göra korrekta bedömningar och metodtrogenhet – men inte samtidigt; de verkar höra till olika abstraktionsni--‐ våer. Som källor för de olika kunskaper som beskrevs, anger intervjupersonerna huvud--‐ sakligen möten med människor eller böcker, som på ett oplanerat sätt kommit att beröra dem på ett personligt plan. Detta ger en vink om att blivande terapeuter be--‐ höver möjlighet till samtal med reflektioner över teori, praktik och egna livserfaren--‐ heter, mer än de behöver manualer ochfärdiga metoder.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)