Patienters upplevelser av att leva med svårläkta bensår : En litteraturstudie

Detta är en Kandidat-uppsats från Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

Sammanfattning: Bakgrund: Bensår är ett vanligt förekommande problem i samhället. Ett bensår definieras som förlust av hud under knäet, på benet eller foten. Ett sår är inte en sjukdom utan ett symtom. Det finns flera olika typer av sår, definitionen av bensår är att det ska vara ett sår på ben eller fötter som inte har läkt inom sex veckor. Sjuksköterskans uppgift är att behandla bensåret genom individuella behov och med en helhetssyn för att främja hälsa. Syfte: Syftet med denna uppsats är att beskriva patienters upplevelser av att leva med svårläkta bensår. Metod: Utifrån Fribergs metod utfördes en litteraturöversikt bestående utav nio kvalitativa artiklar samt en kvalitativ/kvantitativ artikel. Databaserna som användes CINAHL Complete och Medline. Resultat: I resultatet identifierades det fem huvudkategorier: Lidande, Begränsning i vardagen, Strategier för att bevara identitet, Vårdrelationen samt tankar kring behandling. I resultatet framkom det att patienterna blev begränsade i sin vardag på grund av symtomen som orsakades av såret. Patienterna hade strategier för att hantera emotionella och fysiska utmaningar. Diskussion: Resultatet diskuterades utifrån Katie Erikssons teori om lidandets drama. Att sårläkning är en process som kan ses utifrån lidandets drama med olika akter som uppkommer i de olika stadierna i sårprocessen. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)