”MAN HINNER INTE ALLT... SÅ NÅGONTING MÅSTE MAN TA BORT” Om förskolechefers prioriteringar av, och förutsätt-ningar för att bedriva ett pedagogiskt ledarskap

Detta är en Master-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

Sammanfattning: Syfte:Studien syftar till att undersöka de institutionella, organisatoriska, relationella och indivi-duella förutsättningar som har betydelse för hur kommunala förskolechefer utövar sitt pe-dagogiska ledarskap.Teori:Det teoretiska ramverk som främst används är praktikarkitektur. Grundläggande teoretiska antaganden tas från socialkonstruktivismen och etnometodologin. Ledarskap ses som en social process och ledarskapshandlingars effekter som avhängiga människors mottaglighet för dessa.Metod:Studien använder sig av en kvalitativ ansats där intervjuer ligger som grund. För att dub-belkolla och stärka vissa av intervjuresultaten används också enkäter samt innehållsanalys.Resultat:Det pedagogiska ledarskapet inom förskolan påverkas av såväl diskursen om ledarskap som förskolans historik och de organisatoriska förutsättningar som finns för förskole-che-ferna. Den statliga styrningen skapar ett handlingsutrymme för förskolecheferna vilket dock riskerar att begränsas av de kommunala arbetsuppgifternas deadlines och uppfölj-ningar. Förskolans kultur av att vara en platt organisation där förskolechefens funktion va-rit mer administrativ kan hindra det mer verksamhetsnära, direkta ledarskap som den nya statliga styrningen skapar utrymme för.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)