Livet efter det nya hjärtat : En litteraturstudie om känslor och upplevelser efter genomförd hjärttransplantation

Detta är en Kandidat-uppsats från Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

Sammanfattning: Introduktion/Bakgrund: En hjärttransplantation är till för patienter som är i slutskedet av en hjärtsjukdom där andra behandlingsalternativ har blivit uteslutna. Detta sätter igång en lång process där patienten kan genomleva flera olika känslor och upplevelser. Syfte: Att belysa mottagarnas känslor och upplevelser efter en hjärttransplantation. Metod: Litteraturstudie med grund i Polit och Becks (2017) nio steg. Cinahl och PubMed användes som sökmotorer för att få fram artiklar. Totalt resulterades sökningen i elva artiklar som svarade på studiens syfte, åtta kvalitativa och tre kvantitativa artiklar. Resultat: Databearbetningen resulterade i tre teman; Att få någon annans hjärta, Att uppleva komplexa känslor och Att lära sig leva. Deltagarna upplevde både positiva och negativa känslor efter transplantationen. Flera mottagare upplevde en identitetsförändring och kämpade med att knyta an till det nya hjärtat. Svåra känslor som tacksamhet och skuld men även stress och depression var vanligt förekommande. Behovet av stöd efter transplantationen framkom och olika strategier användes för att bemästra den nya situationen. Slutsats: Att genomgå en hjärttransplantation upplevdes som en livsförändrande händelse. Påfrestningarna var både fysiska och psykiska, vilket resulterade i att en mängd olika känslor upplevdes.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)