Tidseffektivisering av inköpsprocessen på Mape Sweden AB

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan Väst/Avdelningen för maskinteknik och naturvetenskap; Högskolan Väst/Avdelningen för maskinteknik och naturvetenskap

Sammanfattning:

Detta examensarbete har genomförts på Mape Sweden AB med syfte att eliminera eller minska icke värdeskapande aktiviteter inom inköpsprocessen. Genom att undersöka hur fö-retaget arbetar med inköp och dess inköpsaktiviteter för verktyg och reservdelar är målet att hitta lösningar som innebär en tidseffektivisering av inköpsprocessen.

Arbetet är av kvalitativ karaktär. Denna ansats valdes då gruppen ville få en förståelse över nuläget genom kvalitativa metoder. Metoderna som använts för att samla in data till arbetet var observationer och intervjuer, en litteraturstudie samt benchmarking på ett annat tillver-kande företag. För att ta fram förbättringsförslag till företaget utfördes ett spagettidiagram över förflyttningar. En tidsstudie genomfördes för att kunna jämföra tiderna innan och efter implementering av förbättringsförslagen.

Vid analysen av nuläget framkom att olika typer av inköp görs av olika personer på företaget, vilket resulterar i att det inte finns ett standardiserat arbetssätt. Spagettidiagrammet över för-flyttningar vid godsuttag och godsmottagning visade att många förflyttningar görs och att ett stort antal av dem är onödiga. Genom denna information samt den information som erhållits från benchmarkingen tog gruppen fram förbättringsförslag. Förbättringsförslaget innebär för godsuttag att operatörerna själva skriver in sina uttag i affärssystemet SAP. För godsmottag-ningen var förbättringsförslagen att endast göra godsmottagning en gång per dag, att placera en hylla för ej lagerlagda verktyg och en hylla för förnödenheter i verktygsboden samt att ställa krav på leverantörerna att alltid ha med artikelnummer och lagerplats på följesedeln som medföljer alla leveranser.

Vid införande av förbättringsförslagen kommer den totala tiden som läggs på godsuttag och godsmottagning minska från 6 timmar, 40 minuter och 23 sekunder till 1 timma och 58 mi-nuter, vilket motsvarar en minskning av tiden på 70 %.

I framtiden rekommenderas att förbättringsförslagen även implementeras på andra typer av inköp inom företaget samt att företaget vidare undersöker fördelarna med verktygsskåp och skanningssystem.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)