Sökning: "Denise Sundberg"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Denise Sundberg.

 1. 1. Boksamtalets betydelse för att utveckla eleversläsförståelse i årskurs F–3 : En systematisk litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Denise Sundberg; [2017]
  Nyckelord :Boksamtal; läsförståelse; årskurs F–3; Reciprocal Teaching;

  Sammanfattning : Den internationella undersökningen PIRLS 2011 visar att svenska elevers läsförståelse försämras. Syftet med litteraturstudien var att utifrån tidigare forskning undersöka vad boksamtalet har för betydelse för läsförståelsen samt hur man i boksamtalet kan använda metoden Reciprocal Teaching för att utveckla elevers läsförståelse. LÄS MER

 2. 2. Lärares användning av boksamtal i läsförståelseundervisningen : En kvalitativ intervjustudie med sex lärare i årskurs F–3

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Denise Sundberg; [2017]
  Nyckelord :Boksamtal; läsförståelseundervisning; lärarens roll; årskurs F–3.;

  Sammanfattning : Den internationella undersökningen PIRLS visar att svenska elevers läsförståelse har försämrats under senare år. Tidigare forskning indikerar att boksamtal där lärare och elever samtalar om bokens innehåll utifrån olika frågor som berör användandet av olika lässtrategier utvecklar elevers läsförståelse. LÄS MER