Sökning: "läsförståelseundervisning"

Visar resultat 1 - 5 av 102 uppsatser innehållade ordet läsförståelseundervisning.

 1. 1. Vägen till en god läsförståelse. : Lärares syn på läsförståelse och läsförståelsestrategier i sin undervisning.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV); Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Matilda Aronsson Eriksson; Veronica Antonsson Gustafsson; [2021]
  Nyckelord :Reading comprehension; reading comprehension teaching; reading comprehension strategies; reading; Läsförståelse; läsförståelseundervisning; läsförståelsestrategier; läsning;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka hur några lärare på en mindre skola arbetar med läsförståelse och läsförståelsestrategier i sin undervisning, detta för att se hur elevernas läsförståelse utvecklas under de första skolåren. För att genomföra undersökningen har tre lärare i tre olika årskurser på lågstadiet intervjuats. LÄS MER

 2. 2. Framgångsfaktorer för läsförståelse : Lärares erfarenheter av läsförståelseundervisning i årskurs 4

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Ida Kusserow; Frida Enehöjd; [2021]
  Nyckelord :Framgångsfaktorer; läsförståelse; Sverige; Finland; PISA; PIRLS;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats var att få en förståelse för vilka framgångsfaktorer lärare upplever leder till en mer gynnsam läsförståelseundervisning i årskurs 4. Metoden vi valde att använda oss av var enkäter utskickade till svenska lärare. Vi fick 18 enkätsvar tillbaka. LÄS MER

 3. 3. Läsförståelsestrategier i undervisningen av elever i årskurserna 1–3 : En studie om hur lärare använder läsförståelsestrategier för att utveckla elevers läsförståelse

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mittuniversitetet/Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap

  Författare :Emma Troive; [2021]
  Nyckelord :Läsförståelsestrategier; läsförståelse; läsförståelseutveckling; läsförståelseundervisning; årskurs 1–3;

  Sammanfattning : Uppsatsens syfte är att bidra med kunskap om hur lärare för elever i årskurserna 1–3 kan arbeta med läsförståelsestrategier för att utveckla elevers läsförståelse. Läsförståelsestrategier ska ingå i undervisningen genom hela grundskolan. LÄS MER

 4. 4. Bilderbokens text- och bildrelation från ett läsförståelseperspektiv : En litteraturstudie om hur relationen mellan text och bild i bilderboken påverkar läsförståelsen hos elever i årskurs 1–3

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå,

  Författare :Andersson Matilda; Henningsson Stina; [2021]
  Nyckelord :läsförståelse; bilderbok; lärarensroll;

  Sammanfattning : Bilderböcker som elever möter idag i sin undervisning innehåller text- och bildrelationer med varierande komplexitet. Syftet med den här litteraturstudien var att undersöka vad forskning säger om relationen mellan text och bild, kopplat till elevers läsförståelse i årskurserna F–3 och lärarens roll. LÄS MER

 5. 5. Vad sa amerikanen som skulle klippa sig hos frisören? - Are you free… sir? : En studie om läsförståelsestrategier

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Edi Kolasinac; [2020]
  Nyckelord :Läsförståelsestrategier; lässtrategier; läsinlärning; pragmatism; didaktik; lärare; svenskundervisning; mellanstadiet; intervjustudie; reading comprehension strategies;

  Sammanfattning : Detta examensarbete kommer undersöka hur svensklärare i mellanstadiets årskurser 4–6 didaktiskt bedriver läsförståelsestrategier. Undersökningens teoretiska utgångspunkt har en pragmatiskt ansats, detta innebär följaktligen att svensklärarnas praktiska och reflekterade erfarenheter kommer att premieras då studien använder halvstrukturerade intervjuer som metod att generera data. LÄS MER