Sökning: "läsförståelseundervisning"

Visar resultat 1 - 5 av 84 uppsatser innehållade ordet läsförståelseundervisning.

 1. 1. Att läsa och förstå : En kvalitativ studie som fokuserar på hur fem lärare beskriver sin läsförståelseundervisning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Axel Fast; [2019]
  Nyckelord :reading comprehension; reading; reading comprehension strategies; development of reading comprehension; Läsförståelse; läsning; läsförståelsestrategier; utveckling av läsförståelse;

  Sammanfattning : Studien behandlar hur fem lärare beskriver sin läsförståelseundervisning. Sveriges resultat i PISA (2015) visar att läsförståelsen går att utveckla. För att öka PISA-resultaten krävs det att svenska lärares kompetens inom läsförståelse stärks. LÄS MER

 2. 2. ”Läsförståelse är nyckeln i alla ämnen” : En kvalitativ studie om hur lärare i grundskolans årskurs 1–3 beskriver sin undervisning i läsförståelse utifrån de didaktiska frågorna vad, hur och varför

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå,

  Författare :Emma Johansson; [2019]
  Nyckelord :Grades 1-3; reading comprehension; reading strategies; teaching; common learning; Årskurs 1–3; läsförståelse; läsförståelsestrategier; undervisning; gemensamt lärande;

  Sammanfattning : Enligt rapporter från Progress in Reading Literacy Studies [PIRLS] har de svenska elevernas för­måga att läsa och förstå text försämrats sedan 2001. Resultatet från 2016 visar dock en ökad förmåga hos eleverna. Aktuell forskning visar på vikten av att lärare undervisar i läsförståelse. LÄS MER

 3. 3. Läsförståelsestrategier – som medel för utvecklandet av elevers läsförståelse

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Nora Khalil Afifi; [2019]
  Nyckelord :Läsning; Läsförståelse; läsförståelseundervisning; läsförståelsestrategier; CORI; TSI; Reciprok undervisning; modellering;

  Sammanfattning : Läsförståelse är en vital förmåga att besitta för individen. Läsförståelse bidrar till individens deltagande i samhället och krävs för att tillgodogöra sig innehållet i texter och möjliggör elevers lärande av kunskaper inom alla skolämnen. LÄS MER

 4. 4. Det står ju inte i texten... : En Learning Study om högläsning som verktyg vid undervisning av läsförståelsestrategier

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Linda Qvennerstedt; [2019]
  Nyckelord :variationsteori; kritiska aspekter; praxisnära metod; svenskundervisning; läsförståelse; högläsning;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att med stöd av variationsteorin undersöka vad högläsning av skönlitteratur kan bidra med i undervisning av läsförståelsestrategier. Syftet besvaras genom följande syftesfrågor: Vilka är för den valda elevgruppen de kritiska aspekterna vid undervisning om läsning ”mellan raderna”. LÄS MER

 5. 5. ”Språket är ju liksom hela vi på något sätt” : En kvalitativ studie om lärares uppfattningar av multimodalt lärande och estetiska lärprocesser i läsförståelseundervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Amanda Blomén; [2019]
  Nyckelord :läsförståelse; estetiska lärprocesser; multimodalt lärande; meningsskapande;

  Sammanfattning : Enligt nuvarande läroplan ska eleverna ges möjlighet att bearbeta text genom varierade estetiska uttrycksformer. Likaså påvisar tidigare forskning betydelsen av att erbjuda elever olika uttrycksformer att visa förståelse på. LÄS MER