Sökning: "läsförståelseundervisning"

Visar resultat 1 - 5 av 98 uppsatser innehållade ordet läsförståelseundervisning.

 1. 1. Vad sa amerikanen som skulle klippa sig hos frisören? - Are you free… sir? : En studie om läsförståelsestrategier

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Edi Kolasinac; [2020]
  Nyckelord :Läsförståelsestrategier; lässtrategier; läsinlärning; pragmatism; didaktik; lärare; svenskundervisning; mellanstadiet; intervjustudie; reading comprehension strategies;

  Sammanfattning : Detta examensarbete kommer undersöka hur svensklärare i mellanstadiets årskurser 4–6 didaktiskt bedriver läsförståelsestrategier. Undersökningens teoretiska utgångspunkt har en pragmatiskt ansats, detta innebär följaktligen att svensklärarnas praktiska och reflekterade erfarenheter kommer att premieras då studien använder halvstrukturerade intervjuer som metod att generera data. LÄS MER

 2. 2. Att utveckla läsförståelse med hjälp av bilder : En litteraturstudie om användningen av det multimodala verktyget bild i läsförståelseundervisningen i grundskolans årskurser F-3

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation; Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Fanny Lundberg; Hanna Edvardsson; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med litteraturstudien är att belysa hur bild kopplat till läsförståelseundervisning behandlas i forskning inom svenskämnet i skolans tidigare år. Syftet tar sin utgångspunkt i följande frågeställningar:  Är upprepad, individuell lästräning av samma art den dominerande undervisningsmetoden för att utveckla läsförståelse, och i så fall den mest effektiva? Hur kan förutsättningar för elevers kognitiva utveckling i läsförståelseundervisningen skapas? och Hur påverkar det multimodala verktyget bild elevers läsförståelseinlärning i de tidiga skolåren?     Undersökningsmaterialet som använts i studien består av kvalitativa studier, statistiska undersökningar och till viss del designstudier. LÄS MER

 3. 3. Att fatta fakta : Mellanstadielärares syn på läsförståelse av faktatexter inom NO-ämnena

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Adelisa Kasapovic; Frida Alexandersson; [2020]
  Nyckelord :Läsförståelse; Lärare; Förhållningssätt; Faktatext; Naturorienterande ämnen;

  Sammanfattning : Läsförståelse krävs för lärande. I de naturvetenskapliga ämnena ska elever lära sig tolka och samtala om faktatexter, samt bli bevandrade i ämnesrelaterade begrepp. Denna studie undersöker mellanstadielärares uttryckta förhållningssätt till läsförståelseundervisning av faktatexter i naturorienterande ämnen. LÄS MER

 4. 4. Läsförstëlse är viktigt! : En kvalitativ undersökning om hur några F-3-lärare arbetar med och bedömer läsförståelse.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Veronica Semerson; [2020]
  Nyckelord :bedömning; formativ bedömning; högläsning; läsförståelse; läsförståelseundervisning; motivation; summativ bedömning;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande studie är att undersöka hur några lärare arbetar med läsförståelse samt med bedömning av läsförståelse. Materialet består av semistrukturerade intervjuer med åtta F–3-lärare. LÄS MER

 5. 5. Läsförståelse för elever som undervisas utifrån grundsärskolans kursplaner i grundsärskolan och integrerade i grundskolan : Undervisning, möjligheter och hinder

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL)

  Författare :Matilda Fors; [2020]
  Nyckelord :läsförståelse; grundsärskolans kursplaner; grundsärskola; integrerade elever; intellektuell funktionsnedsättning; interaktion; sociokulturell kontext;

  Sammanfattning : Språket beskrivs i grundsärskolans kursplan i ämnet svenska som människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Undervisningen utifrån grundsärskolans kursplaner har ibland kritiserats för att inte ge förutsättningar för språkutveckling i meningsfulla sammanhang. LÄS MER