Sökning: "Reciprocal Teaching"

Visar resultat 1 - 5 av 80 uppsatser innehållade orden Reciprocal Teaching.

 1. 1. Formativ bedömning av elevers läsförståelseutveckling genom gruppdiskussioner : En litteraturstudie om sambandet mellan läsförståelseutveckling, gruppdiskussioner och formativ bedömning med inriktning mot årskurs 4-6

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :My Dahlqvist; Helena Nordin; [2022]
  Nyckelord :Formativ bedömning; Gruppdiskussioner; Läsförståelseutveckling; Reciprocal Teaching; Quality Talk;

  Sammanfattning : Det svenska samhället bygger på förmågan att kunna läsa och skriva och läsförståelse är av den anledningen en viktig förutsättning för att bli en delaktig samhällsmedborgare. Bedömning av elevers läsförståelse är många gånger problematisk på grund av dess komplexitet, men samtidigt nödvändig. LÄS MER

 2. 2. Undervisning i lässtrategier för ökad läsförståelse : En interventionsstudie i årskurs 4

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för språkstudier

  Författare :Heléne Bäckström; Lisette Vik; [2022]
  Nyckelord :interventionsstudie; reciprok undervisning; lässtrategier; språklig förmåga; metakognitiv förmåga;

  Sammanfattning : This study explores reciprocal teaching and the effectiveness of reading strategies, focusing on linguistic versus metacognitive ability, for improving reading comprehension. The participants were 22 fourth-grade students identified with poor reading comprehension, from two schools in Sweden. LÄS MER

 3. 3. Polylino skola: En ersättning för högläsning eller ett välkommet komplement?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Institutionen för kultur, språk och medier (KSM)

  Författare :Adilah Binhayeemahamanaing; Tina Albertson; [2022]
  Nyckelord :digitalisering; högläsning; literacy; läsförståelse; lässtrategier; läsutveckling; Polylino;

  Sammanfattning : I takt med digitaliseringen och den ökade förekomsten av e-böcker och digitala boktjänster, ser vi en förändring i samhällets läsvanor. Dessa förändrade läsvanor speglas även i elevernas läsvanor, där användningen av elevanpassade digitala boktjänster som Polylino skola blir mer vanligt i svenska klassrum. LÄS MER

 4. 4. En studie om hur elever resonerar kring lässtrategier : En interventionsstudie i årskurs 4

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå,

  Författare :Marie Lidman; [2022]
  Nyckelord :Fokusgruppintervju; interventionsstudie i årskurs 4; läsförståelse; lässtrategier;

  Sammanfattning : Swedish students reading comprehension decreases in various knowledge measurements such as PIRLS. The Swedish National Agency for Education writes that there is a lack of teaching in reading strategies. The purpose is to describe how students in a class in grade 4 (5) can reason about reading strategies for reading different texts. LÄS MER

 5. 5. Läsförståelse ur ett lärarperspektiv : En intervjustudie om lärares syn på undervisning i läsförståelse i årskurs 1–3

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mittuniversitetet/Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap

  Författare :Hajnalka Breuer Thapa; [2022]
  Nyckelord :reading literacy; läsförståelse; läsförståelsestrategier; reading comprehension; strategy instruction; elementary school; teacher’s beliefs; reciprocal teaching;

  Sammanfattning : Syftet med min studie var att öka kunskapen om vilket sätt åtta lärare resonerar kring och arbetar med undervisningen av läsförståelse i årskurs 1–3. Jag använde mig av kvalitativa intervjuer och intervjuade åtta lärare för att undersöka deras syn på läsförståelse och deras beskrivningar om hur de arbetar med läsförståelsestrategier för att utveckla elevers läsförståelse. LÄS MER