Leva med Alzheimer : Närståendes erfarenheter av att leva med en partner som insjuknat i Alzheimers sjukdom

Detta är en Kandidat-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

Sammanfattning: Bakgrund: Idag lever 100 000 personer med diagnosen Alzheimers sjukdom. Alzheimers sjukdom påverkar inte bara den sjuka utan också den närstående. Som sjuksköterska är det viktigt att arbeta med inriktning mot familjefokuserad omvårdnad då detta kan ge ökad förståelse som kan bidra till att det blir lättare att tillmötesgå de närståendes behov.  Syfte: Syftet med litteraturstudien var att beskriva närståendes erfarenheter av att leva med en partner som insjuknat i Alzheimers sjukdom. Metod: Metoden utgick från en systematisk litteraturstudie där artiklar söktes i databaserna Cinahl och PsycInfo. Tio vetenskapliga artiklar kvalitetsgranskades och användes i resultatet.  Resultat: I resultatet framkom fyra kategorier: Närståendes erfarenheter av stöd, känslan av att bli begränsad, fysisk och psykisk påverkan på livet samt en förändrad kärleksrelation. Resultatet visar att närstående hade positiva och negativa erfarenheter av att leva tillsammans med samt vårda sin partner som insjuknat i Alzheimers sjukdom.  Slutsats: Både patienten och den närstående påverkas av Alzheimers sjukdom. Därför är det som sjuksköterska viktigt att förstå den närståendes situation för att kunna stödja denne i den nya tillvaron med nya utmaningar som personen ställs inför. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)