Hypermetylering i cytologiska prov från cervix och utveckling av allvarliga cellförändringar

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Examensarbeten i biologi

Författare: Jacob Oscar Alssamaray; [2020]

Nyckelord: Biology and Life Sciences;

Sammanfattning: Cervixcancer kan uppkomma vid ihållande infektion med humant papillomvirus (HPV). HPV orsakar även mildare cellförändringar, CIN-I, som många gånger läker tillbaka. Patienter med cellförändringar av typ CIN-II/III löper däremot större risk att på sikt utveckla cancer. Syftet med studien var att undersöka om det fanns en korrelation mellan hypermetylering på promotorregionerna i tumörsuppressorgenerna FAM19A4 samt hsa-mir124-2 och utveckling av allvarliga cellförändringar i cervix. Cytologiska prov DNA-extraherades, DNA-koncentrationsbestämdes och bisulfit-konverterades, varpå metyleringsspecifik realtids-PCR genomfördes med QIAsure Methylation Test i Rotor-Gene Q MDx. Totalt 41 prov analyserades, varav 51.2% (21/41) prov var positiva för hypermetylering. 48.8% av de metylerade proven var endast positiva för FAM19A4 och 17.1% endast för hsa-mir124-2. Metyleringsandelen var 100% hos CIN-III-cytologier där livmoderhalsbärare utvecklat skivepitelcancer, 62.5% hos benigna cytologier där livmoderhalsbärare utvecklat skivepitelcancer, 50% hos benign cytologi där livmoderhalsbärare utvecklat CIN-III inom 24 månader samt 20% hos benign cytologi där livmoderhalsbärare utvecklat CIN-III efter 7-8 år. Studien analyserade relativt få prover men lyckades producera resultat som går i linje med ny forskning där metylering har kopplats till allvarlig cellförändring. Studien indikerar fördelar med FAM19A4 samt hsa-mir124-2 som biomarkörer i metyleringsanalys. Sannolikheten att bli HPV-infekterad är väldigt hög och tidig upptäckt av cellförändringar efter HPV-positivt cellprov vid screening är därmed essentiell. Cytologi är en subjektiv testmetod medan metyleringsanalys är en objektiv metod som i framtiden kan vara en säkrare, enklare, mer effektiv och på sikt sannolikt storskaligt applicerbar metod, som gärna ses i kombination med adekvat HPV-test. Det talar positivt för vidare prövning av metoden, åtminstone för att användas som ett komplement till nuvarande diagnostik.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)