DEN TREDJE KULTUREN En postkolonial översättningsvetenskaplig studie av måltextens hybriditet. Rasbegreppet i Chimamanda Ngozi Adichies Americanah

Detta är en Magister-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

Författare: Nika Abiri; [2019-06-19]

Nyckelord: Hybridisering; det Tredje rummet; översättning; rasbegreppet;

Sammanfattning: Denna studie undersöker måltextens position som hybridiserad text. Studien syftar att pröva hypotesen att måltexten är en hybrid text som varken speglar mål- eller källspråkskulturen, utan som istället ger upphov till någonting nytt som uppstår i samband med översättningsprocessen. Denna hypotes är en tolkning av Homi Bhabhas hybridiseringsteori applicerad på översättning. För att lokalisera hybrida egenskaper i texten undersöks rasbegreppet i egenskap av ett s.k. betydelseglapp – innebördsskillnaden hos ett ord som har olika underliggande värdering och betydelse i målspråket och källspråket. Detta görs genom att jämföra den svenska översättningen av rasbegreppet i Chimamanda Ngozi Adichies Americanah mot den amerikanska originaltexten. Textanalysen utförs med en analysmodell baserad på en uppsättning av Andrew Chestermans översättningsstrategier. Studien visar att hypotesen går att verifiera, då översättningsstrategierna synliggör en förhandlingsprocess som kan tolkas som en representation av hybridiseringsprocessen. Denna process ger upphov till ett nytt textuellt och kulturellt ramverk som måltexten förhåller sig till – en Tredje kultur.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)