Hur gör vi egentligen? : – En fallstudie om företagskultur

Detta är en Kandidat-uppsats från Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

Författare: Sara L Henriksson; [2010]

Nyckelord: Ledarskap; kultur; funktionshinder; arbete.;

Sammanfattning:

MISA är ett företag som i sin dagliga verksamhet erbjuder arbetsinriktad sysselsättning för människor med funktionshinder. På grund av sin ideologiska bakgrund och sin platta struktur har det växt fram ett intresse av att veta mer om sin organisation. Syftet med uppsatsen är därför att beskriva och identifiera företagskulturen och ledarskapet för att sedan förstå deras relation till varandra. För att uppfylla syftet och besvara frågeställningarna har en kvalitativ fallstudie genomförts i form av intervjuer och en litteraturstudie i ämnet kultur.

Teorin har spelat en stor roll för att både förstå och rama in företagets kultur. Uppsatsen använder sig både av klassiker som Weber och den omskrivna kulturteoretikern Schein samt nyare författare inom ämnena kultur och ledarskap.

Studiens resultat gav en omfattande bild av företagets kulturuttryck och vad i företagets agerande och uttalanden som framstår som viktiga. Det visade sig att det är viktigt att få in medarbetare med en viss mognad och med högskoleutbildning. Medarbetarna innehar liknande värderingar och är stolta över sin arbetsplats. Två kulturuttryck är genomgående på företaget, det starka egna ansvaret och organisationens informella maktstruktur. Studien visade även på mönster som företaget kan diskutera vidare som handlar om hur de ser sig i förhållande till sin omgivning, vilken roll företaget själva har i de deltagarnas svårigheter att komma ut i anställning samt hur organisationens väljer och fördelar tjänster i relationen till män och kvinnor.

Företaget har de senaste åren lagt anställning till funktionshindrade personer i främsta rummet. Dessutom har uppgiften att arbeta med "företagsövergripande" frågor premierats genom olika kulturella processer, som till exempel att de anställda uppmärksammas, blir sedd och att arbeta över hela företaget har varit ett av lönekriterierna. Ledarskapet på MISA ser olika ut och har en dubbeltydighet, då det finns två roller av ledare som verkar på den högsta nivån. Dessa roller ger ett komplement i företagsledningen men inger även otydlighet och blir ett fall för ifrågasättanden.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)