Tjänstemännens arbetstillfredsställelse

Detta är en Master-uppsats från Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

Sammanfattning: Syfte: Studiens syfte är att öka kunskap om faktorerna somtjänstemännen upplever som tillfredsställande på sin arbetsplatsoch om hur tjänstemännen uppfattar sin arbetstillfredsställelse iförhållande till sin roll och till arbetsförutsättningarna inomoffentlig sektor.Teori: Herzbergs motivationsteori används som teoretiskt ramverk.Studiens analys utgår också från forskningen om yrkesprofessionalismoch organisationsprofessionalism och Public Service Motivation.Metod: Kvalitativ metod med semistrukturerade intervjuer.Resultat: Studien visar tjänstemännen som har en social motivation kanuppleva högre arbetstillfredsställelse när de kopplar en social funktion tillsitt arbete. Därtill kan tjänstemännen uppleva att sin roll ocharbetsförutsättningarna inom offentlig sektor påverkar derasarbetstillfredsställelse. Kvalitativa forskningen kan bidra med relevantinformation om komplexa fenomen som arbetstillfredsställelse,arbetsmiljö och personalproblem i offentliga sektorn.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)