Kommunikation i livets slutskede med patienter som har intellektuell funktionsnedsättning

Detta är en Kandidat-uppsats från

Sammanfattning: Bakgrund: I livets slutskede riskerar patienter med intellektuell funktionsnedsättning (IF) attbli missgynnade i sitt vårdande på grund av kommunikationssvårigheter. Om vårdpersonaloch patient inte har en adekvat kommunikation finns risken att patienten utesluts frånvårdplanering och att patienten inte får möjlighet till att framföra sina problem relaterat tillohälsa, behov eller önskemål. Syftet med denna litteraturstudie är att studera på vilket sättsjuksköterskan kan förbättra kommunikationen i livets slutskede med patienter som harintellektuell funktionsnedsättning. Metod: Detta examensarbete är en litteraturstudie meddeduktiv ansats. Resultat: Följande fyra huvudteman presenteras: Symtomkontroll,Närstående, Kommunikation och relation samt Teamarbete. För att kunna tillgodosesymtomkontroll kan instrument användas för att identifiera smärta och obehag. För att kunnaläsa av patientens vilja och önskemål bör närstående och andra företrädare involveraseftersom de känner till patientens unika språk. Till hjälp vid kommunikation är det viktigt attvara konkret, använda sig av undervisande bilder och videor när det behövs. För attvårdpersonal ska kunna anpassa kommunikation till denna patientgrupp krävs detkunskapsutveckling, tid för reflektion och kollegialt stöd. Slutsats: Vid kommunikation medpatienter som har IF är det av största betydelse att inte endast använda sig av verbalkommunikation. Denna patientgrupp behöver omsorg och eftertanke från vårdpersonalen föratt kunna erhålla rätt vård, vilket förutsätter en god kommunikation. Kommunikationen måsteanpassas för varje individ efter dennes förutsättningar

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)