Vad utgör risken, egentligen? : En diskursanalys av kommunala risk- och sårbarhetsanalyser

Detta är en Kandidat-uppsats från Mittuniversitetet/Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap

Sammanfattning: I denna studie undersöks diskursiva mönster i kommunala risk- och sårbarhetsanalyser. Syftet med studien var att problematisera risk- och sårbarhetsanalysens självklara roll inom svensk risk- och krishantering samt bidra med kunskap om hur risker framställs och vilka maktstrukturer som existerar i policydokument. Studien har genomförts med hjälp av What’s the problem represented to be? – ansatsen, vilket är ett diskursanalytiskt ramverk för att studera policydokument. Analysen har genomförts på 21 kommunala risk- och sårbarhetsanalyser från år 2019. I resultatet uppmärksammas och problematiseras följande diskurser; (1) den kalkylerbara och objektiva synen på risk, (2) hur avsaknaden av fantasiplanering begränsar analysen, (3) hur klimatrelaterade risker transformeras till nationella osäkerheter, (4) hur det skyddsvärda subjektet framställs, (5) hur vissa risker omgärdas av politiska ställningstaganden och därmed hur policydokumentet skapar och reproducerar makt och kunskap. Genom att kartlägga diskursiva mönster bidrar studien till ökad kunskap om risk- och sårbarhetsanalyser. Studiens slutsats påvisar att risk- och sårbarhetsanalysens självklara och objektiva ställning bör ifrågasättas och problematiseras ytterligare i framtida forskning.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)