Nyckelfaktorer för en förbättrad samverkan mellan markavvattningsföretag och kommuner vid stadsutveckling

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap; Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap

Sammanfattning: Syfte: Fokus på dagvattenhantering är viktigt eftersom översvämnings- och föroreningsrisker blir allt mer förekommande på grund av klimatförändringar och urbanisering med en ökad andel hårdgjorda ytor. Vid exploatering vill kommuner utnyttja befintliga diken istället för att bygga nya ledningssystem, därmed kan de behöva samverka med markavvattningsföretag. Syftet med studien är att underlätta samarbetet mellan markavvattningsföretag och kommuner för att undvika översvämningar och föroreningar som förändring av stad och klimat kan medföra. Målet är att identifiera faktorer som kan förbättra samverkan mellan markavvattnings-företag och kommuner. Metod: Studien utgår ifrån en fallstudie som består av kommuner som har samverkat med markavvattningsföretag. De datainsamlingsmetoder som använts för att besvara frågeställningarna är litteraturstudier och semistrukturerade intervjuer med kommuner som har erfarenhet av sådana samverkansprocesser; Linköping och Norrköping. Resultat: De faktorer som kan förbättra samverkan är framförallt kommunikationen mellan parterna för att finna ömsesidiga nyttor och att uppdatera registren över markavvattningsföretag. Fallstudien har visat att förbättring av samverkan kan uppnås genom rådgivningsstöd från en transparent aktör. Norrköpings kommun önskar bland annat en enkel handbok som är framtagen av någon myndighet för att få det transparent och som är anpassad för aktörer med mindre kännedom kring processen. Fallstudien har även påvisat att markavvattningsföretag är en intressent som har hög angelägenhet att påverka projekt samtidigt som de har makt att styra projektets tidsaspekt. Dessa är projektets nyckelintressenter som är viktiga aktörer för projektets helhet och som måste prioriteras, hållas informerade och nöjda för att underlätta samverkan. För att upprätthålla en hållbar stadsutveckling behöver översvämnings- och föroreningsrisker minskas för att skydda naturresurser och bevara den biologiska mångfalden. Öppna diken mildrar belastningen på avloppssystemen som i sin tur minskar risker för översvämningar och främjar biologisk mångfald. Konsekvenser: Kännedom om betydelse av användandet av öppna diken är nödvändigt för att upprätthålla hållbar stadsutveckling. Det saknas uppgifter i registren över markavvattningsföretag eftersom de inte är uppdaterade. Det kan därmed bli ett detektivarbete för kommuner att komma fram till rätt person. Denna problematik medför även att en del markavvattningsföretag saknar kännedom om dess roll i projekten. Det finns dessutom ingen myndighet att rådfråga i dessa samverkansprojekt. Begränsningar: Det var endast kommuner med erfarenheter av dessa projekt som inkluderades i undersökningen eftersom frågeställningarna krävde viss kännedom om markavvattningsföretag. Det var även lämpligt att endast ta hänsyn till faktorer som berör samverkansprocessen, utan att studera övriga påverkande aspekter såsom jordens permeabilitet eller växters vattenupptag eftersom detta inte påverkar studiens utfall.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)