Främlingsfientlighet : En studie kring antisemitism, islamofobi och skolans värdegrund

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Mittuniversitetet/Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap

Sammanfattning: Denna studie har fokuserat på att undersöka orsakerna kring antisemitismen och islamofobin i Sverige. Antisemitism innebär en främlingsfientlighet gentemot judar och islamofobi innebär en främlingsfientlighet mot muslimer. Antisemitismen har varit en del av samhället sedan antiken och lika så islamofobin. Däremot var det först vid terroristattacken mot World Trade Center som islamofobin blev ett använt begrepp i samhället. Terroristattacken mot World Trade Center resulterade i att islamofobin ökade markant i samhället. Denna fobi är främst riktad mot personer som följer islam men även personer som har ett yttre personlighetsdrag som kan klassas som muslim, blir utsatt för detta. Vilket leder till funderingar kring hur ser en människa som följer islam ut? Fokuset har även varit på grundskolans värdegrundsarbete, där det har lyfts att värdegrundsarbetet och kunskapsarbetet är ett och samma uppdrag och bör därmed inte tolkas som två separata. Orsakerna till främlingsfientlighet är många. En av faktorerna är individens socioekonomiska bakgrund, där personer som är drabbad av arbetslöshet eller endast har en grundskoleutbildning är i större sannolikhet att utveckla främlingsfientliga värderingar. Andra faktorer spelar också in som lokala och regionala, hur individen har vuxit upp, känslan av tillhörighet och beroende på kön. Flickor har i större utsträckning positiva attityder mot både islam och judendom jämfört med jämnåriga pojkar. Vid interreligiösa grupper tenderar judar att minska sina förutfattade meningar angående islam, medan muslimer tenderar att öka sina förutfattade meningar angående judendom. Anledningen till detta är troligtvis kopplat till historiska faktorer, där konflikten mellan Israel och Palestina har den avgörande rollen. Trots detta menar Skolverket (2019) att främlingsfientlighet och intolerans ska aktivt motarbetas genom öppna diskussioner, aktiva insatser och en ökad kunskap kring andra människors kulturer.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)