Hållbarhetsrapportering i Ryssland och Sverige : En komparativ studie av kvalitativa skillnader inom energibranschen

Detta är en Kandidat-uppsats från Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

Sammanfattning: Denna studie har undersökt skillnader mellan Ryssland och Sverige i relation till kvaliteten avhållbarhetsrapporter inom energibranschen. Studien bygger på en komparativ tvärkulturelldesign där flera fall med ett antal observationer jämförs mellan varandra och använder sig aven flermetodsforskning. Bland teorier har intressentteorin, legitimitetsteorin samt tidigareforskning används som hjälp för att analysera studiens empiri. Utifrån det empiriska materialetframkommer att de svenska bolagen har högre kvalitet när det gäller beskrivningar av produktensamt frågor som berör miljön och energi. Däremot har de ryska företagen högre kvalitet inomde sociala aspekterna av hållbarhetsredovisning. Inom resterande kategorier har både svenskaoch ryska företag presterat på samma nivå.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)