"Barn ska inte ha tur och otur" : En kvalitativ studie om förskollärares förutsättningar att anpassa verksamheten utifrån barn med särskilda behov.

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

Sammanfattning: Förskolans läroplan belyser i liten utsträckning hur förskolan ska arbeta med barn i behov av särskilt stöd, men understryker samtidigt vikten av att skapa en likvärdig förskola för alla barn som går i svensk förskola.  Därav syftar studien till att belysa förskollärares upplevelser av arbetet med barn i behov av särskilt stöd. För att nå fram till ett resultat grundar sig insamlingen av empiri ur ett fenomenologiskt perspektiv där semistrukturerade intervjuer används. Respondenternas svar analyseras utifrån det kritiska perspektivet där gemenskap och relationer står i fokus. Studiens resultat visar att respondenterna ser samverkan och diverse andra förutsättningar som avgörande för ett fungerande arbete med barn i behov av särskilt stöd. Utifrån resultatet diskuteras huruvida det går att skapa en likvärdig förskola eller inte.  

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)