Faktorer och aspekter att beakta vid solcellsinstallationer

Detta är en Kandidat-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för byggteknik (BY); Linnéuniversitetet/Institutionen för byggteknik (BY)

Sammanfattning: Människans energianvändning måste förändras. Mer än 80 % av den primära energianvändningen är i dagsläget baserad på fossila bränslen. För att uppnå en mer hållbar klimatutveckling måste en större del av energianvändningen framställas av förnybara energikällor, exempelvis solenergi. Syftet med denna studie är att exemplifiera praktiska, tekniska, ekonomiska samt arkitektoniska faktorer och aspekter som bör tas i beaktande vid solcellsinstallationer i en bebyggelse. Genom en fallstudie undersöktes Sankt Sigfridområdet i Växjö. Fallstuiden avgränsades till fyra fastigheter med möjlig solcellsinstallation samt en möjlig solcellspark. Genom teoretiska utgångspunkter, studiebesök, observationer, solstudie samt tekniska- och ekonomiska beräkningar bedömdes solcellers möjliga elproduktion och potentiella besparing. Integreringsförslagen tog fram utifrån anskaffad teori och en surveyundersökning med utgångspunkt i hur byggnaders gestaltning påverkas vid en solcellsinstallation. Med dagens generösa statliga subventionsmedel finns möjlighet till en ekonomisk lönsamhet vid en solcellsinvestering, vilket återspeglas i resultatets besparingsberäkning. Fallstudien påvisar även komplexiteten vid solcellsinstallationer samt hur olika praktiska, tekniska, ekonomiska och arkitektoniska faktorer och aspekter komplicerar integreringen i en bebyggelse.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)