Cyberloafing : En enkätstudie om internetanvändning för privat bruk under arbetstid

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan Väst/Avd för psykologi och organisationsstudier; Högskolan Väst/Avd för psykologi och organisationsstudier

Sammanfattning:

Teknologin har gjort stora framsteg de senaste åren. I och med den fortskridande utvecklingen har det skapats nya möjligheter för utveckling, tillväxt och marknadsföring för världens företag. Internet är ett hjälpmedel, som har bidragit till att skapa dessa möjligheter. Denna förmån har även medfört att de anställda kan ägna sig åt ”osynliga” icke-arbetsrelaterade aktiviteter såsom cyberloafing (internetanvändning för privat bruk under arbetstid). Tidigare forskning kom fram till att det finns två nivåer av cyberloafing. Dessa benämndes ”mild” (exempelvis skicka och ta emot privat e-post) och ”grav” (exempelvis delta i online-spel som innefattar riktiga pengar). Studiens syfte var att undersöka vilka aktiviteter, som förekom när de anställda använde sig av cyberloafing och varför cyberloafing utfördes. Syftet med studien var även att studera sambandet mellan deltagarnas inställning till cyberloafing och hur de ansåg att cyberloafing påverkade deras arbetsprestation samt en sambandsstudie mellan hur många gånger per dag som deltagarna i genomsnitt använde sig av cyberloafing och deras inställning till ämnet. Det var även av intresse att undersöka om det fanns några skillnader mellan den offentliga och den privata sektorn. Studien utfördes med hjälp av en webbenkät och hade 87 stycken svarande. Deltagarna var anställda hos företag inom Trestads-området och kravet var att de hade daglig tillgång till Internet. Studiens resultat visade att den mest förekommande aktiviteten var alternativet ”besöker nyhetssajter”. Studiens resultat visade på några signifikanta könsskillnader samt skillnader mellan den offentliga och den privata sektorn.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)