Marknadsanalys av proteinstandarder för kvantitativ masspektrometri

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildning

Sammanfattning: QPrEST är en ny intern standard för absolut kvantifiering av proteiner utvecklat av företaget Atlas Antibodies AB. I en marknad där det redan finns etablerade standarder kan det vara svårt att konkurrera ut de nuvarande produkterna. Därför har denna rapport gjorts vilken består av en marknadsanalys av nuvarande standarder, statistisk undersökning av publicerade artiklar inom absolut kvantitativ proteomik samt en global kundundersökning med 35 svarande. Resultaten har legat till grund för förbättringsförslag till Atlas Antibodies AB för bättre marknadsföring och lansering av sin nya produkt, QPrEST. Slutsatsen från denna rapport är att Atlas Antibodies AB måste nischa in sin produkt till kvantifiering av ett målprotein då det är där standarden presterar bäst.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)