En kvalitativ undersökning av högskolestudenters smartphoneanvändning

Detta är en L2-uppsats från Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap

Sammanfattning: Den här uppsatsens syfte har varit att förstå hur studenters smartphone inkorporeras i deras vardag med fokus på fritid och studieliv. Vi har utfört djupintervjuer med fem studenter i åldrarna 21-26 för att förstå vilken roll smartphonen har i deras liv och hur den används. Tidigare forskning visar exempel på hur beroende en person kan bli av sin smartphone för att få ihop sitt vardagsliv. Den visar även att teknologin kan vara en distraktion och bidra till svårigheter att bibehålla fokus. Våra frågeställningar berör vilken roll smartphonen har i studenters vardag, hur den inkorporeras i studierna samt om dess användningsområde skiljer sig mellan fritid och studietid. Den insamlade empirin har redovisats och analyseras med hjälp av Domestication theory och Boundary Management. Resultatet visar att studenterna i princip är ständigt uppkopplade och att smartphonen är mer eller mindre konstant närvarande. Några försöker lägga ifrån sig sin smartphone för att studera då alla anser att smartphonen kan bli en distraktion i studierna. Smartphonen används som en paus i studierna där studenterna har en micro-rutin att kolla notiser och kommunicera med andra. Den kan även ses som ett hjälpmedel och beskrivs av en student som “sin högra hand” som får vardagen att fungera. Resultatet av empirin visade att smartphonen fått en viktig roll i samhället och att på grund av det har studenter svårare att separera studier och fritidsliv.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)