Modersmålsundervisningens betydelse

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Malmö universitet/Institutionen för kultur, språk och medier (KSM)

Sammanfattning: Syftet med denna studie har varit att undersöka betydelsen av modersmålsundervisningen i inlärning av andra språk hos eleverna. I studien har vi lyft fram praktiska svårigheter och hinder som försvårar modersmålsundervisningen i förhållande till uppnåendet av en bra och god inlärning av andra språk. I studien har vi utgått från följande frågeställningar; Vad har modersmålsundervisningen för betydelse i förhållande till inlärning av andraspråk hos eleverna? Hur påverkar praktiska svårigheter och hinder som försvårar modersmålsundervisningen inlärningen av andra språk? För att kunna svara på frågeställningar har vi använt oss av en kvalitativ metod i form av semistrukturerade intervjuer med nio deltagare: tre modersmålslärare, tre ämneslärare och tre elever från olika kommunala skolor. Resultatet visar att alla ämneslärare som arbetar med flerspråkiga elever samt de som fokuserar på elevens modersmål är överens om att modersmålet är betydelsefullt i inlärningen av andra språk. Utifrån intervjuerna framkommer det att ett starkt modersmål underlättar inlärningen av andra språk. Denna studie lyfter fram att det förekommer praktiska svårigheter och hinder som försvårar modersmålsundervisningen. Ämneslärarna och eleverna i vår studie tycker att en god modersmålsundervisning underlättar inlärningen av andra språk hos eleverna. Tidsbrist, saknaden av läromedel och lektionstid är praktiska svårigheter och hinder som negativt påverkar modersmålsundervisningen. Dessa svårigheter försvårar inlärningen av andra språk hos eleverna.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)