”Där kan de känna att de lyckas.”

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

Sammanfattning: Syftet med vår undersökning är att öka kunskapen om hur man i fritidshemmen anpassar verksamheten för elever med ADHD, samt undersöka hur man inom olika yrkeskategorier inom skolan ser på specialpedagogiskt arbete i fritidshemmet. För att uppfylla syftet kommer vi att utföra kvalitativa intervjuer med lärare i fritidshem, speciallärare och rektor. Detta för att få dessa yrkeskategoriers perspektiv på specialpedagogiskt arbete i fritidshemmet.Vi har utgått från frågeställningarna: Vilka anpassningar och vilka stödåtgärder anser skolorna att de behöver för att elever med ADHD ska kunna delta i undervisningen på fritidshemmet? och Vilka perspektiv kan ligga till grund för hur man motiverar anpassningar och stöd i fritidshemmet? Inom specialpedagogiken gör man en uppdelning mellan kategoriskt och relationellt perspektiv på specialpedagogik. Vi kommer till stor del använda oss av ett brett specialpedagogiskt perspektiv för att tolka vårt material. För att kunna få svar på vårt syfte och våra frågeställningar valde vi göra en kvalitativ undersökning med intervju som metod. Undersökningen visar att deltagarna återkommer till specialpedagogiska insatser i skolan trots att de ser egenvärdet av fritidshemmets verksamhet för gruppen barn det berör. Detta kan tyda på en hierarkisk ordning gällande hur problematiken kring ADHD konstrueras; ex som för att nå formella kunskapskrav.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)