Sökning: "Joel Bjurbo"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Joel Bjurbo.

  1. 1. ”Där kan de känna att de lyckas.”

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

    Författare :Katarina Arvidsson; Joel Bjurbo; [2023-10-26]
    Nyckelord :ADHD; Fritidshem; Specialpedagogik; NPF; Neuropsykiatriska funktionshinder.;

    Sammanfattning : Syftet med vår undersökning är att öka kunskapen om hur man i fritidshemmen anpassar verksamheten för elever med ADHD, samt undersöka hur man inom olika yrkeskategorier inom skolan ser på specialpedagogiskt arbete i fritidshemmet. För att uppfylla syftet kommer vi att utföra kvalitativa intervjuer med lärare i fritidshem, speciallärare och rektor. LÄS MER